Bits and Bytes

Bit (b):
Byte (B):
Kilobyte (kB):
Megabyte (MB):
Gigabyte (GB):
Terabyte (TB):